ข้อมูลโรงเรียน

 

จำนวนนักเรียน
♦ บุคลากร
   - ระดับปฐมวัย
   - ระดับประถมศึกษา
   - ระดับมัธยมศึกษา
 ♦ เว็บการศึกษา
 
 

 

 

 

 

161989
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
1
16390
145483
4077
12508
161989

Your IP: 18.206.238.176
Server Time: 2020-07-05 16:45:44

กิจกรรม

  • Slider2
  • Slider2

พันธกิจวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง


พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อระดับสูง และประกอบอาชีพ
2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตแบบไทยในสังคม
ยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ สื่อสาร จัดการและสร้างงาน
3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน และรองรับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
5.ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง
จากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนา

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีความสามารถในการอ่าน เขียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบไทย
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวน
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3.ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
และพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ชั้นนำ

กลยุทธ์

ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทั้งในเขตและ
นอกเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากชุมชน ครู ผู้ปกครอง
5.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การบูรณาการความรู้ ทักษะการคิด และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มีความชำนาญด้านการวิจัย การจัดการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง